От Общински съвет Пловдив 05.12.2019 г.

483 служители на общинската администрация с увеличен брой деловодители. Нов състав на Управителния съвет на Фондация Пловдив 2019 с 1/3 от стария. Актуализиран състав на Контролния съвет към Фондация Пловдив 2019.

Обратна връзка от сесията на Общински съвет от 5 декември по три от точките – 1.Приемане структурата на общинската администрация; 2.Освобождаване и избор на членове на УС на Фондация Пловдив 2019; 3.Освобождаване и избор на член на Контролен съвет към Фондация Пловдив 2019.

  1. Една от най-обсъжданите точки бе тази за структурата на общинската администрация (общо 483 служители), като Демократична България в състав Йордан Иванов, аз-Веселина Александрова, Добромира Костова и Веселка Христамян не подкрепи предложената за гласуване структура. Добромира Костова поиска повече информация и обосновка, а Йордан Иванов предложи заместник-кметовете да се редуцират от 9 на 5. В разгорелия се дебат (изказвания, реплики и отговори на реплики) не успяхме да стигнем до това, на което и на заседание на постоянната комисия, а и на самата сесия не получих отговор. С процедурна хватка – гласуване за прекратяване на разискванията, на дебата се сложи точка и заявените изчакващи изказвания (в това число и моето) „изгоряха“.

Та, какво ме интересуваше всъщност – твърдеше се, че въпреки че заместник-кметовете се увеличават, бройката на служителите не се увеличава, а се правят размествания по дирекции и отдели.  Не беше предоставена досега действащата структура, за да направим съпоставка, затова я намерих сред решенията, качени на сайта на общината. Последната одобрена структура е от януари тази година и като я сравних я със сега предложената, се вижда, че:

  • новата структура предвижда 5 служителя в повече
  • след разместванията по дирекции и отдели служителите в „Административно и информационно обслужване“ се увеличават с 13 човека за сметка на специализираната администрация и стават общо 25.

Така неясно остана защо продължаваме да увеличаваме бройката на общинските служители избщо и по-конкретно кое налага във времена на дигитализация и електронен документооборот да имаме 25 човека за деловодно обслужване.

Кметът каза, че всички, които сме гласували против тази структура, сме сгрешили. Вярно е, че тази администрация подпомага неговата работа и е добре сам да се убеди, че колективната безотговорност няма да му помага особено. Ако ние грешим, ще си го признаем, но ако не, вярвам, че кметът ще приеме да внесе промени в насока намаляване на служителите в администрацията.

2. Друга точка от дневния ред, която също предизвика множество изказвания, бе тази за Управителния съвет на Фондация Пловдив 2019. Предложението, което разгледахме на заседание на Управителния съвет, бе да се допълни съставът до 9 членове (по Учредителния акт са толкова), като се изберат нови 5 на мястото на напусналите. Липсваха предложени конкретни имена. На самата сесия Стефан Стоянов изчете предложение да се освободи целият Управителен съвет и да се избере нов, като в новия отново присъстваха имената на част от стария – Стефан Стоянов, Стефан Костянев, Антон Баев и Тони Симидчиева. Поисках отговор на въпроса с какви мотиви се иска освобождаване на целия Управителен съвет, а не допълване на състава, както бе първоначалното предложение. Отговор не получих въпреки дългото изказване на Стефан Стоянов за успехите на фондацията и за дълголетието на нашия град. „Отговорът“ дойде впоследствие по косвен път – при гласуването на членовете един по един Стефан Стоянов не получи подкрепа (13 гласа „за“, а само членовете на ГЕРБ са 17). Така на Стефан Стоянов, който бе основна движеща сила на Фондацията, заедно с Иван Тотев, няма да му се налага да обяснява защо напуска и дали не бяга от отговорност – той просто бе освободен от Общинския съвет.

Новите лица в УС са – Пламен Панов (зам. кмет по култура), Илия Кирчев (за. кмет по финанси), Недялко Славов, Димитър Семков и Любомир Караджов.

3. След внесеното от нас предложение – Контролният съвет към Фондацията да извърши проверка на организацията й, се внесе предложение за актуализиране на състава й. Това, защото според Учредителния акт съставът й е от трима, които са общински съветници и служители на общинската администрация. Ели Гатева е била член, но вече не е общински съветник и на нейно място трябваше да се избере нов член. Няма да казвам, че ако не бяхме внесли предложение, в което повдигаме този въпрос, Ели Гатева щеше още дълго да си стои в Контролния съвет. Та, освободихме я и на нейно място по предложение на Йордан Илиев от ГЕРБ бях избрана аз (защото съм била усмихната и съм искала да се ровя?). Така съставът на Контролния съвет е: Стефан Послийски (ВМРО), Ангелина Топчиева (секретар на общината) и аз. Или както се казва на чист български: If you want something done, do it yourself. Ако стигна до нужната информация, де…