Какво да знаем за задълженията на собствениците на кучета

След като бе отменена пловдивската наредба, уреждаща задълженията на собствениците на кучета, липсва синтезирана информация къде какво и дали се декларира, издават ли се удостоверения за притежаване на куче и др. В този текст ще се опитам да синтезирам нормативната база по тази тема и какво още предстои.

Предистория:

Преди половин година повдигнах въпроса за неоснователното натоварване на пловдивските собственици на кучета със задължения и санкции, които противоречат на изискванията на закона. Според пловдивската наредба трябваше вече кастрираното куче ежегодно да бъде отново декларирано като кастрирано, защото в противен случай се дължеше и глоба, и годишна такса (по закон кастрираните кучета са освободени от такса). За абсолютно всички собственици пък стоеше тежкото административно задължение всяка година наново да декларират, че притежават кучето, което и предната година са декларирали. Имаше и по няколко различни глоби за един и същ вид нарушение и изобщо цялата наредба поради множество изменения през годините бе придобила един невъзможен за четене с разбиране вид, а неясният закон е предпоставка за неизпълнението му.

Подготвих и внесохме изменения, които премахнаха излишните текстове, излишните задължения и незаконосъобразните санкции, с което максимално да се освободят собствениците на кучета от административно бреме и чакане по опашки всяка година (текстът на предложението). Община Пловдив двайсетина дни по-късно внесе предложение цялата местна наредба да бъде отменена и това се прие от Общински съвет Пловдив.

Така вече след отмяната на наредбата отпада и тежкото бюрократично задължение всяка година до 31 март всички собственици на кучета да се редят по опашки, за да декларират отново и отново същото куче. Единственото, което ежегодно до 31 март трябва да се прави, е да се плаща годишната такса и то само ако кучето не попада в освободените от такса категории (за това по-долу). И вместо всяка година да се декларират едни и същи факти, вече ще се декларира само при промяна в адреса, собствеността или смърт на кучето. Подробности в текста:

Законовата рамка към момента:

Обобщавам информация от Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за местните данъци и такси и Наредба на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

Придобиване на куче

1. При навършване на 6-седмична възраст кучето се представя на регистриран ветеринарен лекар за поставяне на чип, издаване на паспорт и ваксинация. Ветеринарният лекар въвежда набор от информация за кучето и за собственика в информационна система на Българска агенция по безопасност на храните. Подробна месечна справка се изпраща и на Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ). Ако се придобива куче от друг собственик и то вече е с поставен чип и издаден паспорт, смяната на собственика се декларира от новия собственик в ОБДХ.

2. В тримесечен срок собстеникът подава декларация в Община Пловдив за придобиване на куче, а таксата се заплаща в съответната районна администрация по постоянен адрес на собственика. За Пловдив таксата е 30 лв. на година и ако живеете например в Кичука, плащате към Район Южен. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март за текущата година, а ако е придобито след тази дата – в едномесечен срок от придобиването, като се заплаща съответна на оставащите месеци част от таксата.

Някои от задълженията на собствениците на кучета:

 1. Ежегодно до 31 март да заплащат в съответната районна администрация по постоянен адрес на собственика годишната такса (за Пловдив – 30 лв.). Таксата може да се плати онлайн по сметка на съответния район по адресна регистрация:  
 • За район „Централен“ – BG66IORT 73753102000100
 • За район „Източен“ – BG65IORT 73753102000700
 • За район „Западен“ – BG16IORT 73753102001000
 • За район „Северен“ – BG64IORT 73753102001300
 • За район „Южен“ – BG15IORT 73753102001600
 • За район „Тракия“ – BG17IORT 73753102000400
  • Освободени са от такса собствениците на:

 1.1. кучета на лица с увреждания;

 1.2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

 1.3. кучета, използвани за опитни цели;

 1.4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

 1.5. кастрирани кучета;

 1.6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

 1.7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

 • Да пазят обществените места от замърсяване, като почистват мястото след дефекация (глоба при неизпълнение 100 лв.)
 • Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни (глоба при неизпълнение 100 лв.)
 • При извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи. (глоба при неизпълнение от 50 до 500 лв.)
 • Когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка (глоба при неизпълнение от 50 до 500 лв.)
 • Когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение (глоба при неизпълнение от 50 до 500 лв.)
 • Ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс (глоба при неизпълнение 200 лв.)
 • При придобиване на куче да го представят на регистриран ветеринарен лекар за поставяне на чип, издаване на паспорт и ваксинация, ако тези дейности не са извършени от предходен собственик, когато се сменя собствеността. (глоба при неизпълнение 200 лв.). За годината на поставяне на чипа собственикът се освобождава от задължението за такса към общината.
 • Да спазват забраната за извеждане на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник, както и за разхождане на кучета на детски площадки (глобата е 100 лв.).
 • Да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места (глобите са от 100 до 250 , а при повторно нарушение от 250 до 500 лв).
 •  Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни (глобите са от 100 до 250 , а при повторно нарушение от 250 до 500 лв).
 •  Да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост (глобите са от 100 до 250 , а при повторно нарушение от 250 до 500 лв).
 • Да осигурят кастрирането на кучето си, освен ако при раждане са в състояние да отглеждат новородените или да ги предоставят на нови собственици (глобите са от 100 до 250 , а при повторно нарушение от 250 до 500 лв). Кастрирането на кучето е основание за освобождаване от годишна такса.
 • В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът да уведоми съответната областна дирекция по безопасност на храните (глоба от 100 до 250 лв.). Т.е. при промяна се уведомява ОДБХ, а не Община Пловдив.

Нарушенията се установяват от инспекторите по екология към общината и от Пловдивски общински инспекторат (телефони за контакт и сигнали – 032/625650, 032/625660, 032/633323).

А безстопанствените кучета?

С Решение № 136 на МС от 14.03.2019 г. е приета Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

След приемането й Министърът на земеделието, храните и горите издава Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

След това съгласно чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните Общинските съвети следва в 6-месечен срок да приемат Програма за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата на министъра.

Това действие нашата община е просрочила вече и нямаме изготвени, внесени и обсъдени Програма и план. (За сраавнение Община Търговище от месец март е готова със своите Програма и план).