Отговор от Община Пловдив на писмото ми относно осветлението на зала „Колодрума“

снимка: wikipedia

Оценявам високо старанието на Община Пловдив да даде изчерпателен отговор на поставените от мен въпроси за осветлението на „Колодрума“.

След като бе отстранен единият от проблемите преди дни, получих отговор от Община Пловдив на изразените от мен притеснения за опорочена обществена поръчка, ограничаваща конкуренцията и за нерационално изразходване на публични средства. Посочих точно проблемните места по условията на поръчка и в отговора си Общината се мотивира пункт по пункт.

В мотивите Община Пловдив твърди, че критерият за подбор – притежаван от участника „опит за изпълнение на поръчката“, формулиран като „изграждане на осветителна система и/или допълване на съществуваща осветителна система, постигаща минимум 1200 лукса хоризонтална осветеност на спортна зала“ – е недискриминационен. Процедурите по Закона за обществените поръчки са строго формални, което ще рече, че ако някой депозира заявление за участие по тази обществена поръчка и е изграждал всякакви осветителни системи (в изложбени галерии, в концертни зали т.н. ), но не и в спортна зала, то той няма необходимия опит и ще бъде дисквалифициран.

Постигането на това ниво на осветеност в спортна зала зависи не от опита на участника, който ще изпълнява приложения към поръчката проект, а от осветителните тела, които ще се монтират, техните параметри са водещи при осветеността. По-просто казано и онагледено е следният пример – дадени са ми крушки от по 100 W, постигащи осветеност 200 лукса, дава ми се задание да ги монтирам в хола и от мен се изисква да съм монтирала крушки в хол с осветеност 200 лукса, иначе ще бъда отстранена. За съжаление, аз съм монтирала такива крушки в спалнята, в кухнята и в коридора, в хол не съм, значи нямам необходимия опит… Опитът за монтаж на едни или други по-мощни тела е еднакъв за всички видове тела от този вид. Относно мястото за монтаж, няма значение дали се монтират осветителни тела на стадиони, спортни зали, летища или др. Монтажът си е монтаж навсякъде.

Относно мотива, че „…за да е постигната осветеност, отговаряща на изискванията за Международните спортни федерации за провеждане на състезания от най-висок ранг по различни спортове – осветителната система е логично да е изградена в спортна зала – идентично с предмета на настоящата обществена поръчка“ – веднага изниква въпросът защо залата е проектирана и приета без да отговаря на стандартите на Международните спортни федерации? Та нали беше анонсирано, че сградата е снабдена с „най-съвременните системи за акустика и електроакустика, озвучаване, осветление, мулдимедия, информационна и концертна системи.“ (статията е от 2015 г.)

Въпросът за предвидените 33 800 метра нови кабели не е въпрос толкова по законосъобразността на поръчката, а по целесъобразността на харчене на парите ни. Отново ще препратя към горната статия, която преди 3 години казва, че залата е снабдена с най-съвременните системи. Ако приемем, че се променя схемата на захранване и се налага демонтаж на старите кабели, същите все пак биха могли да се ползват повторно и да се намали голямото количество за доставка на нови кабели. Това автоматично поставя следните въпроси:

• Защо не се ползват част от демонтираните стари кабели за захранване на новите прожектори?
• Какво ще се случи с демонтираните кабели?

От отговора на Общината разбрах, че намерение за промяна в условията на поръчката, основно по отношение на ограничаващите конкуренцията условия, няма. Остава да видим има ли изобщо конкуренция – има ли заинтересовани лица, които искат да участват, но това условие за професионален опит ги спира и ще се възползват от правото си да обжалват условията, или възможното заинтересовано лице е едно-единствено. Възможността за конкуренция дава като резултат по-високо качество на по-ниска цена. Липсата на конкуренция дава качество, каквото изпълнителят прецени да предостави и цена, каквато изпълнителят си науми.

Благодаря още веднъж на Община Пловдив за изчерпателния отговор и отделеното време за диалог.